WAB & Payroll

Uitzenden, detacheren en payrollen in de huidige situatie

In de huidige wetgeving wordt geen onderscheid gemaakt en valt zowel uitzendem, detacheren als payrollen onder ‘uitzenden’. Voor zowel uitzendkrachten, detachanten als voor payrollwerknemers geldt dus dat het uitzendregime mag worden overeengekomen, dat de cao voor de rechtstreeks in dienst zijnde werknemers niet voor hen geldt en dat ze recht hebben op de inlonersbeloning.

De regering is van mening dat er hierdoor sprake is van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven met en zonder payrollwerknemers, en dat een payrollwerknemer zich ten opzichte van ‘normale werknemers’ ten onrechte in een nadelige positie bevindt.

Het uitzendregime houdt op basis van de wet en de uitzend-CAO’s in dat er een uitzendbeding kan worden overeengekomen in de eerste 78 weken, dat kan worden afgesproken dat er in diezelfde periode geen loon hoeft te worden doorbetaald als er niet kan worden gewerkt, ondanks dat dit een werkgeversrisico betreft, dat er een bijzondere ketenregeling geldt van 6 tijdelijke contracten en maximaal 4 jaar en dat die ketenregeling pas ingaat na afloop van de eerste 78 weken (waardoor er dus in totaal 5,5 jaar aan tijdelijke contracten kan worden overeengekomen).

Uitzenden, detacheren en payrollen onder de WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans brengt daar verandering in en zorgt er voor dat payrollwerknemers vanaf 1 januari 2020 recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever en vallen onder de normale ketenregeling (3-3-6) en vanaf 1 januari 2021 recht hebben op een adequaat pensioen.

De WAB heeft dus grote gevolgen en maakt payrolling duurder. Het is daarom, per werknemer, van belang om te weten of er sprake is van uitzending (waaronder detachering) of van payrolling.

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever, ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst waarbij de overeenkomst van opdracht tussen werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.

Gezien de definities zit het verschil dus in twee elementen. Er is sprake van payroll als de uitlener geen allocatieve functie heeft (oftewel: haar bedrijfsvoering niet heeft gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt) en als de arbeidskracht exclusief wordt uitgeleend. Of aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, ligt aan de omstandigheden van het geval.

Indicatoren ‘geen allocatieve functie’

 • Wie heeft de arbeidskracht geworven en geselecteerd?
 • In hoeverre heeft de inlener zich met de werving en selectie bemoeid?
 • Richt de uitlener zich op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (allocatiefunctie)?
 • Was de arbeidskracht eerder in dienst of anderszins werkzaam voor de opdrachtgever?
 • Is de vraag naar de arbeidskracht tijdelijk of structureel?
 • In welke mate heeft de uitlener allocatieve activiteiten (vacaturesite, recruiters in dienst)?

Indicatoren ‘exclusieve terbeschikkingstelling’

 • Welke afspraken zijn tussen de opdrachtgever en de formele werkgever gemaakt (al dan niet schriftelijk, zoals een exclusiviteitsbeding);
 • Is het exclusiviteitsbeding medegedeeld?
 • Heeft dit feitelijk ook plaatsgevonden?
 • Is de arbeidskracht al voor de inlener werkzaam geweest? Hoe lang?
 • In hoeverre regelt de opdrachtgever ook praktische zaken, zoals vakanties?
 • In hoeverre heeft de opdrachtgever ook bemoeienis met het personeelsbeleid, zoals functioneringsgesprekken

Overgangsrecht

De nieuwe regels gaan per direct in: dus ook voor de bestaande al lopende overeenkomsten. Alle lopende overeenkomsten moeten dus (nu al) worden beoordeeld: gaat het om payroll of niet.

Evenwel geldt: als het gaat om een payrollovereenkomst die onder de oude regels een looptijd voor bepaalde tijd heeft met een einddatum na 1 januari 2020, dan loopt deze van rechtswege af en volgt er voor de payrollwerkgever dus een keuzemoment om wel of niet te verlengen (conform de 3-3-6-ketenregeling).

Hoe zit het met detachering?

Detachering is niet in de wet gedefinieerd en de WAB brengt daar geen verandering in.

In de praktijk wordt onder detachering meestal verstaan: uitzenden zonder uitzendregime, zonder uitzendbeding en zonder uitzend-CAO’s, maar met toepassing van de inlenersbeloning.

Arbeidsrechtelijk gezien, valt detacheren onder uitzenden. Voor detacheren geldt in 2020 derhalve hetzelfde als hierboven is gesteld voor uitzenden: het is raadzaam om elke arbeidsrelatie te beoordelen: gaat het om uitzenden/detacheren of om payrollen?

Vragen? Neem contact op.

Sollicitanten screenen op social media

Sollicitanten screenen op social media

 

Enige maanden geleden verscheen het bericht dat Bedrijfsrecherchebureau Hoffman haar screening van sollicitanten heeft aangepast. Vroeger werden alle sociale media uitgebreid onderzocht. Nu spitst Hoffman het onderzoek toe op de risico’s van de betreffende functie.

Wat is een screening en wat zijn de regels?

Een screening is het onderzoek naar de integriteit van een sollicitant. Om in te schatten welk vlees je in de kuip hebt, kun je een oud-werkgever om informatie vragen. Anno 2017 is het gebruikelijker om te grasduinen in de sociale media. Niet erg bekend is dat daar regels voor zijn.

Lees verder Sollicitanten screenen op social media

Wat te doen met werknemers die minder willen werken?

Wat te doen met werknemers die minder willen werken?

 

Het komt regelmatig voor: werknemers die minder willen werken (of juist meer, of op een andere dag, of op een andere plaats). Waar sta je dan als werkgever?

De regels

Een werknemer heeft het recht om wijziging te verzoeken van:

 • de arbeidsduur (het aantal uren per week)
 • de werktijd (de spreiding van de uren) en/of
 • de arbeidsplaats.

Lees verder Wat te doen met werknemers die minder willen werken?

Cameratoezicht bij een vermoeden van diefstal door werknemer?

Cameratoezicht bij een vermoeden van diefstal door werknemer?

 

Ja camera’s zijn inzetbaar bij een vermoeden van diefstal

Hoewel heimelijk filmen strafrechtelijk verboden is, wordt een opname  met de verborgen camera in een ontslagzaak als bewijs toegelaten als wordt voldaan aan de navolgende eisen.

Lees verder Cameratoezicht bij een vermoeden van diefstal door werknemer?

Dossieropbouw – Zonder dossier, geen ontslag

Dossieropbouw – Zonder dossier, geen ontslag

 

Wat is dossieropbouw?

Dossieropbouw houdt in dat er over elke werknemer voortdurend informatie wordt opgeslagen. In het dossier staan alle gegevens en afspraken over de persoon, de arbeidsovereenkomst, de werkzaamheden en het functioneren van de werknemer.

Waarom dossieropbouw?

Door dossiers bij te houden, houdt u grip op uw organisatie. Het functioneren, de ontwikkeling en de ambities van werknemers kan worden vastgelegd. Met die informatie kunt u het bedrijf beter (bij)sturen. Daarnaast is een dossier noodzakelijk om tot ontslag te kunnen overgaan.

Dossieropbouw en ontslag

Lees verder Dossieropbouw – Zonder dossier, geen ontslag

Eerste informatie bij ontslag

 Eerste informatie bij ontslag

 

Ontslag

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst beëindigen, indien:

 • daar een redelijke grond voor is, en
 • herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt (binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing).

Redelijke gronden

In de wet zijn 8 redelijke gronden opgenomen:

Lees verder Eerste informatie bij ontslag

ZZP-er of werknemer? Hoe toetst de Belastingdienst?

ZZP-er of werknemer? Hoe toetst de Belastingdienst?

De Wet DBA

Sinds 1 mei 2016 geldt de Wet DBA. Het doel daarvan is om het voor de Belastingdienst makkelijker te maken om te controleren of er sprake is van een arbeidsovereenkomst (met een werknemer) of van een overeenkomst van opdracht (met een zzp-er).

Wanneer partijen doen alsof het gaat om zelfstandig ondernemerschap, maar is er volgens de Belastingdienst in werkelijkheid sprake van een dienstverband, dan volgen naheffingen en boetes voor beide partijen. Het is dus goed om te weten hoe de Belastingdienst tot haar oordeel komt. Dat komt in dit artikel aan de orde.

Toetsing – Stap 1 – Wat geldt er tussen partijen?

Lees verder ZZP-er of werknemer? Hoe toetst de Belastingdienst?

Dossieropbouw in de lift

Dossieropbouw in de lift

 

Maandagochtend half acht. Ik sta in de lift als mijn mobiel gaat. Het is Jan. Jan heeft stress. “Tjeerd, Tom moet er uit! Hoe doe ik dat?” “Goedemorgen Jan, hoe was je weekend? Vertel eens, wie is Tom?”

Tom blijkt een binnendienstmedewerker te zijn die zijn werk niet goed doet, de kantjes er van af loopt en zijn targets waarschijnlijk niet gaat halen. Daarnaast gedraagt hij zich intimiderend richting zijn collega’s en ligt hij niet lekker in de groep. Ook de verhouding met zijn baas, Jan, is voortdurend gespannen. Voor Jan is de maat vol nu hij ontdekt heeft dat een grote klant van zijn bedrijf dreigt op te stappen als gevolg van fouten van Tom. Het gesprek daarover is uitgelopen op een scheldpartij. “Dit alles lijkt me toch wel voldoende voor een ontslag, of niet soms?!” Dat valt echter te bezien. Er ligt namelijk nog geen dossier…

Lees verder Dossieropbouw in de lift

Help een CAO! – De belangrijkste begrippen

Help een CAO! – De belangrijkste begrippen

 

Wat is een CAO?

De afkorting CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst staan arbeidsvoorwaarden opgenomen.

Door wie worden CAO’s gesloten?

Een CAO is het resultaat van onderhandelingen tussen enerzijds vakbonden en anderzijds werkgeversorganisaties (of een grote onderneming).

Voor wie geldt een CAO?

Lees verder Help een CAO! – De belangrijkste begrippen