Arbeidsongeschiktheid

Van arbeidsongeschiktheid is sprake wanneer een werknemer niet in staat is de bedongen werkzaamheden te verrichten door ziekte of gebreken.

Een werkgever heeft de verplichting om een arbeidsongeschikte werknemer gedurende 104 weken loon door te betalen en om te werken aan zijn reïntegratie.

Of van arbeidsongeschiktheid sprake is, is voorbehouden aan de bedrijfs-/arbo-arts of de verzekeringsarts (UWV-arts) en uiteindelijk aan de rechter.