Loonsanctie van het UWV

Wanneer het UWV van oordeel is dat de werkgever gedurende het reïntegratietraject onvoldoende inspanningen heeft geleverd om een ziekte werknemer te reïntegreren, kan zij aan de werkgever een loonsanctie opleggen.

Dat betekent dat de periode van 104 weken ziekte (de eerste twee ziektejaren) met 52 weken wordt verlengd en de werkgever dus gehouden is om ook in het derde ziektejaar 70% van het loon door te betalen. Het is aan de werkgever om zo spoedig mogelijk alsnog aan de eisen te voldoen zodat zij vervolgens het UWV om korting van de loonsanctie-periode kan verzoeken.