Scholingsplicht

De scholingsplicht is ingevoerd met de Wet Werk en Zekerheid.

Elke werkgever wordt geacht elke werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Het niet voldoen aan de scholingsplicht kan er toe leiden dat een rechter de arbeidsovereenkomst niet ontbindt.