Wijziging arbeidsvoorwaarden

Een arbeidsovereenkomst kan uiteraard worden gewijzigd wanneer beide partijen daar overeenstemming over bereiken.

Wanneer een werkgever een individuele arbeidsovereenkomst eenzijdig wil wijzigen, dan is een werknemer gehouden dit te accepteren wanneer is voldaan aan drie (in de rechtspraak verder uitgewerkte) eisen:

  • het moet gaan om een redelijk voorstel;
  • het voorstel moet verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk;
  • aanvaarding van het voorstel moet in redelijkheid van de werknemer kunnen worden gevergd.

Wanneer een werkgever voor alle werknemers collectief een wijziging eenzijdig wil doorvoeren, dan mag dat alleen wanneer de werkgever zich die bevoegdheid heeft voorbehouden in een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ in de arbeidsovereenkomst èn hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemers naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Is er geen eenzijdig wijzigingsbeding overeengekomen en de werkgever wel een collectieve wijziging wil doorvoeren, kan dit alleen als het ongewijzigd laten van de situatie tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Daarvan zal slechts sprake zijn in zeer uitzonderlijke gevallen.